Syfte med fonden

Ulrikas fond har som främsta syfte att stimulera utveckling och förbättring av den praktiska vården för bröstcancerpatienter. Fonden vill uppmuntra vård som hjälper den sjuka att fortsätta leva sitt vanliga liv.

Ulrikas fond vill stimulera insatser för att finna och hämta hem nya idéer, erfarenheter och resultat av försök som gjorts i Sverige eller utomlands. Det kan gälla mer genomgripande saker, men kanske främst små, vardagliga förbättringar som kan göra livet som sjuk lättare. Förbättringar som kan komma flera till del prioriteras. Dessa idéer kommer ofta från de som har närmast och daglig kontakt med de sjuka.

Fonden fokuserar med andra ord på patienternas vårdmiljö, och vill bidra till att ge möjlighet för den sjuka att efter behov och önskan fortsätta leva sitt vardagliga liv.

Fonden kan till exempel användas för att:
• Pröva uppslag och idéer till utveckling av vården inklusive förbättring av patienternas vårdmiljö.

• Hämta in och stimulera spridning av erfarenheter om olika lösningar för vård av bröstcancerpatienter inom och utanför Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom att exempelvis:
• Organisera, delta i och dokumentera erfarenhetsutbyte med andra kliniker och personer, inklusive patienter, med praktiska erfarenheter och idéer inom och utom Sverige.

• Pröva hjälpmedel. Pröva nya inslag i vården. Förbättra vårdprocesser. Förenkla patientens kontakter med vården. Utveckla rådgivningen.

• Studera, summera och sprida andras och egna erfarenheter i vidare kretsar.

Vem är behörig att söka bidrag ur fonden?
Behörig att erhålla bidrag är i första hand alla yrkesgrupper anställda vid Onkologiska Mottagningen Danderyd men också andra som kan bidra till denna verksamhet. Behöriga är också anställda vid Ärftlighetsmottagningen, Radiumhemmet.

Bidrag kan också ges till personer, personal såväl som patienter, vid andra kliniker inom eller utom landet vilka aktivt medverkar i aktiviteter som direkt eller indirekt kan vara av betydelse för vården även vid Onkologiska Mottagningen Danderyd och som syftar till att uppnå ändamålen med fonden.

Fondens finansiering

Fonden ingår i Karolinska Universitetssjukhusets fonder och finansieras av gåvor som sätts in på Universitetssjukhusets bankgiro 5007-6322. Grunden till fonden donerade Ulrika själv, därefter har gåvor strömmat in från många olika håll. Ditt bidrag, stort eller smått, har stor betydelse för fondens fortsatta möjlighet att stödja bra ansökningar. Observera att alla kostnader för administration för fonden täcks av Ulrikas familj och vänner. Därför går alltid 100% av varje bidrag garanterat till projekt och aktiviteter för fondens ändamål. Märk din inbetalning med ”Ulrikas fond” (se även Ge bidrag).

Stadgar

Ulrikas fond för utveckling av bröstcancervård

Gåvofonden instiftas med anledning av donation från Ulrika Barklund Larsson. Fonden benämns ”Ulrikas Fond för utveckling av bröstcancervård” och riktar sig främst till Stockholms Onkologiska Klinik, Onkologiska mottagningen vid Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Här nedan benämnt Onkologiska mottagningen Danderyd.

Fondens kapital förvaltas av Stockholms Läns Landsting.  Fördelningen av medel från fonden beslutas enligt  gällande regler inom Karolinska Universitetssjukhuset grundat på skriftliga förslag från det Fondråd som bildas. Fondrådet består av fyra personer varav två representanter för Onkologiska mottagningen Danderyd och två representanter för Ulrika Barklund Larssons familj. Fondrådet kan ge förslag med tre eller fler deltagande representanter.

Överläkare Samuel Rotstein, doktor och docent i medicinsk vetenskap samt områdeschef Lena Sharp, onkologisjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap, representerar Onkologiska mottagningen Danderyd. Detta gör de så länge de är anknutna till nämnda mottagning eller tills de väljer att avsluta sitt engagemang i fonden. Verksamhetschefen för det område inom vilket Onkologiska mottagningen Danderyd ingår, utser eventuella nya representanter. En läkare från Onkologiska mottagningen Danderyd skall alltid ingå i Fondrådet.

Ulrika Barklund Larssons familj, företrädd av maken Kjell Larsson, utser övriga två representanter till Fondrådet. Utsedda representanter från fondens start är Anna Cederholm samt Carolina Barklund men Kjell Larsson har nu ersatt Anna då hon flyttat utomlands.

Fondrådets uppgift är att göra fonden känd, verka för ansökningar om medel ur fonden, rekommendera vilka ansökningar som bör stödjas till vilka belopp samt ange hur återrapportering skall ske när de aktiviteter som fått bidrag genomförs eller avslutas. Fondrådet kan också ta initiativ för att föreslå hur fonden skall utvecklas samt precisera hur medlen bör användas i framtiden.

Fonden är öppen för alla bidragsgivare som vill stödja utvecklingen av bröstcancervård vid Onkologiska mottagningen Danderyd samt bidra till att erfarenheter från denna utveckling sprids vidare inom och utom Karolinska Universitetssjukhuset.

Fonden skall användas till att utveckla, samla upp samt sprida erfarenheter om olika vägar och praktiska försök att förbättra vården av bröstcancerpatienter. Fonden kan i andra hand också användas för att stödja forskningsprojekt vid Ärftlighetsmottagningen vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fonden kan för ovanstående ändamål till exempel användas för att:
• Stimulera och pröva uppslag och idéer till utveckling av vården inklusive förbättring av patienternas vårdmiljö.
• Stimulera och pröva uppslag och idéer om hur vården kan utformas med syfte att underlätta för patienter att så långt möjligt och efter egen förmåga och egna önskemål upprätthålla sitt vardagliga liv.
• Underlätta inhämtning av och spridning av erfarenheter om olika lösningar för vård av bröstcancerpatienter inom och utanför Karolinska Universitetssjukhuset. Nationellt såväl som internationellt.

Detta kan göras genom stöd till exempelvis:
• Inbjudan till, deltagande i eller organisation av erfarenhetsutbyte med andra kliniker och personer, inklusive patienter, med praktiska erfarenheter och idéer.
• Praktik och studiebesök vid andra kliniker inom och utom Sverige.
• Sammanställning och publicering av egna och andras erfarenheter.
• Bidrag till lämpliga hjälpmedel.
• Kurs och konferensdeltagande.

Behörig att erhålla bidrag ur fonden är alla yrkesgrupper som är anställda vid Onkologiska mottagningen Danderyd eller andra anställda som kan bidra till verksamheten vid densamma. Behörig är också anställda vid Ärftlighetsmottagningen, Radiumhemmet.

Bidrag kan också ges till personer, personal såväl som patienter, vid andra kliniker inom eller utom landet vilka aktivt medverkar i aktiviteter kopplade till Onkologiska mottagningen Danderyd och som syftar till att uppnå ändamålen med fonden som de uttryckts här.

Av fondmedlen får såväl avkastning som kapital förbrukas.

Fondrådets rekommendationer grundas på skriftliga ansökningar vilka kortfattat och tydligt ska ange:
• Syfte
• Utförandeplan
• Beräknade totala kostnader och begärt bidrag från fonden
• Hur erfarenheter, slutsatser och andra resultat ska redovisas och spridas.
• När och hur återrapportering ska ske.

Sökande av bidrag godkänner genom sin ansökan att ansökningar och återrapporteringar av resultaten offentliggörs, populariseras och sprids t ex genom publicering på fondens hemsida eller andra sätt, med vederbörlig hänsyn tagen till sekretess och integritet.

Karolinska Universitetssjukhuset godkänner att Ulrika Barklund Larssons familj inrättar en webbplats som beskriver fondens bakgrund, ändamål, ansökningsförfarande, till vad fondmedlen faktiskt använts samt stimulerar till nya bidrag. Ansvaret för webbplatsen vilar i alla delar på den person som företräder familjen.

Ulrika Barklunds familj tillskjuter varje år till fonden ett belopp som lägst motsvarar den avgift för förvaltning som åläggs fonder inom Karolinska Universitetssjukhuset.