Beviljat

Vem och vad fick stöd från Ulrikas fond?
Bidrag från Ulrikas fond har nu delats ut vid tolv tillfällen. Totalt har mer än ett 100-tal  ansökningar kommit in. Fondrådet och alla andra som är engagerade i att driva fonden passar på att säga STORT TACK till alla som ansökt! Här nedan presenteras alla de idéer som fått bidrag för att på olika sätt förbättra vårdmiljön. Vissa är mer genomgripande, många andra är små enkla förbättringar. Alla dessa idéer är avsedda att göra livet lite lättare och bättre för framförallt de patienter som behandlas för bröstcancer men också anhöriga och anställda.

Senast beviljat

Hösten 2018

– Onkologisjuksköterskan Annika E. Olsson, Onkologiska kliniken Södersjukhuset, beviljas upp till 2600kr för att pryda behandlingsrum med blommor och två väggarmaturer.

– Professor, universitetssjuksköterska Yvonne Wengström mfl, Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet, beviljas upp till 20000kr för att skapa en hemsida till implementeringsstudie om träningsmedicin.

Eva Langlet, beviljas upp till 28000kr för att slutföra bokprojektet ”Håll metastaserna i schack”.

-Sjuksköterskan Helena Lundin, Onkologiska kliniken Södersjukhuset, beviljas upp till 9000kr avseende middag för personalen på avdelning 21 för att öka teamkänslan.

Hösten 2017

– Kurator Birgitta Andersson, Onkologiska kliniken Södersjukhuset, beviljas upp till 20000kr för vidareutbildning av all personal på avd. 21. Tema ”Vad är döden?” och ”Vad är hopp?”.

-Onkologisjuksköterska Elisabeth Calme, Strålbehandlingen, Radiumhemmet, KS beviljas upp till 2000kr för inköp av presenter till barn som avslutar sin strålbehandling.

-Onkologisjuksköterska Lena Flodqvist, Strålbehandlingen, Radiumhemmet, KS beviljas upp till 6000kr för att skapa en bättre miljö för patienter, närstående och personal i väntrum, korridorer och entré inom Strålbehandlingen.

-Författare Eva Langlet beviljas upp till 15000kr för att finansiera en uppdatering av manus samt nytryck av boken ”Ta kommandot över din bröstcancer”. Varje lärcentra inom Karolinska, Danderyds och Södersjukhuset skall få minst ett gratisexemplar av nyutgåvan.

-Överläkare Annelie Liljegren, ledare av forskargrupp, Programkontoret för nya Karolinska och Ärftlighetsmottagningen beviljas upp till 10000kr för statistiska analyser inom det forskningsprojekt som undersöker om direkt rekonstruktion vid bröstcancer med bröstprotes är lika säkert som ej direkt rekonstruktion.

-Undersköterska Eva Ljungwe, respektive undersköterska Yvonne Lundberg, Bröstcentrum, KS beviljas vardera upp till 6000kr för att delta i sårbehandlingssymposium januari 2018. De viktigaste lärdomarna från symposiet skall spridas också via Ulrika Fondens hemsida.

-Onkologisjuksköterska Ximena Morales, avd P51, Radiumhemmet, KS beviljas upp till 15000kr för fortsatt underhåll av ”Sinnenas balkong”, P51.

-Onkologisjuksköterska Ulrika Persson, Radioterapiavdelningen, Onkologiska kliniken, KS beviljas upp till 6000kr för att delta i ESTRO 37 strålbehandlingskonferens i Barcelona 2018.

-Sjuksköterska Katarina Ramberg, Onkologiavdelningen, KS beviljas upp till 10000kr för att arrangera besök på slutenvårdsavdelningarna P14, P51 och P54 av sjukhusclownerna ”Clownmedicin”.

-Sjuksköterska Jenny Strensson, avd. 21, Onkologen, Södersjukhuset AB beviljas upp till 5000kr för att rusta upp och skap en mysig del i dagrummet avsedd för barn.

Beviljat tidigare

Våren 2017

-Kontaktsjuksköterska Cecilia Everstedt, Bröstcentrum KS, beviljas upp till 12900kr för att delta i Karolinska Institutets uppdragsutbildning ”Behandling och omvårdnad av patienter med Bröstcancer”

-Sjuksköterska Maria Svensson, Onkoligiska kliniken behandlingsavdelningen Södersjukhuset, beviljas upp till 4800kr för anmälningsavgift ”Nationell konferens Sjuksköterskor i i cancervård 27-28 april 2017”

-Sjuksköterska Elisabeth Calme, Strålbehandlingen KS, beviljas upp till 3800kr för anmälningsavgift ”Nationell konferens Sjuksköterskor i cancervård 27-28 april 2017”

-Sjuksköterska Mai Näsström, Onkologmottagningen Södersjukhuset, beviljas upp till 2500kr för Inköp av böcker och tidningar till behandlingsrum för att göra väntetiderna lite trevligare

-Onkologisjuksköterska Ximena Morales och avdelningssjuksköterskan Per Lindblom, Radiumhemmet KS, beviljas upp till 20000kr för fortsatt underhåll och förbättring av Sinnenas balkong inkl t ex möbler och parasoller

-Sjuksköterska Birgitta Ingevall, ASIHs vårdavdelning Jakobsbergs sjukhus, beviljas upp till 30000kr för att göra sjukhusmiljön mer ”hemlik” och välkomnande för patienter under palliativ vård samt deras närstående

-Specialistsjuksköterska Eva Hamberg, Bröst och sarkommottagningen KS, Chefssjuksköterska Katarina Hammarlund, Onkologiska kliniken, och Chefsjuksköterska Karolina Fridblom, Kirurgin bröstcentrum, beviljas upp till 12000kr avseende konferens för 27 personer med teambuilding, utbildning och kick off för samarbetet mellan avdelningar

-Forskningssjuksköterska Anna Berggren, Bröstcentrum KS, och Chefsjuksköterska Karolina Fridblom, Kirurgin bröstcentrum, beviljas upp till 12.000kr för att att rusta upp väntrum med gardiner, växter och annan dekoration

-Kurator Birgitta Andersson, avdelning 21 Södersjukhuset, beviljas upp till 5000kr för att inreda en idag outnyttjad balkong med pelargoner till att bli en vacker oas för patienterna

-Kurator Birgitta Andersson, avdelning 21 Södersjukhuset, beviljas upp till 1500kr för att delta i fördjupningskurs för kuratorer inom palliativ vård

-Onkologisjuksköterska Ximena Morales, Radiumhemmet KS, beviljas upp till 7000kr för inköp av s.k. kedjetäcke för att öka sömnkvalité och minska patienternas oro och ångest

2016

-Överläkare Annelie Liljegren, med forskningsgruppen J Bjöhle, K Sandelin, N Rintelä, G Gagliardi, E Onjuukka samt M Wickman har tilldelats 30000kr för bearbetning av det statistiska underlaget i ett projekt som genomförts för att finna vägar att förbättra strålbehandlingen av kvinnor som fått protes inopererad vid bröstrekonstruktion. Förhoppningsvis kan detta leda till att man i fortsättningen i mindre omfattning strålbehandlar normal vävnad kring implantatet. Och att därmed färre re-operationer behöver göras för byte av implantat. Detta kan eventuellt också minska risken för sekundära maligniteteter såsom lungcancer och kontralateral bröstcancer. Onkologkliniken Solna.

-Sjuksköterskan Ann Zetterdahl, Hanna Kruhlinskaya samt Per Lindblom har beviljats 2000kr för fortsatt underhåll av växter etc. till Sinnenas balkong. Onkologiska kliniken Solna. Balkongen har varit och är mycket uppskattad av patienter, anhöriga och personal. Växter etc. skall hållas levande över sommaren och in i 2017 även om avdelningen sannolikt är stängd större delen av 2016.

-Chefssjuksköterskan Tina Bondesson och sakkunnig Lena Engqvist Boman har beviljats 30000kr som ett bidrag till att etablera ett lärandecentrum vid Onkologiska kliniken, Södersjukhuset. Centrumet skall vara en plats för patienter och närståendes lärande med tillgång till informationsmaterial i olika former och på olika media om cancer. Här erbjuds också säkra länkar med information om cancer och kopplingar till patientföreningar i Sverige och annorstädes. Det övergripande syftet med centrat är att öka patienternas möjligheter att vara aktivt delaktiga i vården baserat på aktuell kunskap. Centrumet ska få ett avskilt och smakfullt utformat utrymme inom väntrummet.

2015

– Sjuksköterskorna Pia Petrovic och Angelica Crambert beviljas upp till 10000kr för inköp av bäddsoffa. Avd. P14 Radiumhemmet. Bäddsoffan skall användas för att göra det möjligt för anhöriga att få vila sig något / sova över när de tillbringar längre tid tillsammans med nära och kära som vårdas på avdelningen. Många cancersjuka har stort behov av stöd från de sina, inte minst när man ligger på flersal.

– Sjuksköterskorna Erika Engeqvist och May-Len Ström beviljas upp till 20000kr för inköp av fyra stycken TV-apparater samt installationspaket till de behandlingsrum vilka f.n. saknar moderna TV. Detta för att patienter och anhöriga ska kunna fokusera på annat under de långa behandlingstiderna. Och få tiden att gå fortare. (Fonden har tidigare utrustat övriga behandlingsrum med TV-apparater och förnyat prenumerationer på tidskrifter till behandlingsrum och väntrum). Denna aktivitet har under 2016 tilldelats ytterligare upp till kr 14465kr för att täcka nödvändiga kostnader för kompletterande kabel och antenndragning.

-Sjuksköterskan Jenny Hansen har beviljats upp till 3000kr för prenumerationer av aktuella och uppskattade tidningar och annan lektyr till patienter på Behandlingsavdelningen och till väntrum. Gör miljön trevligare eftersom patienter och anhöriga eftersom de kan få såväl lite underhållning och distraktion. Onkologmottagningen Danderyd.

Sjuksköterskorna Jenny Hansen, Annacarin Pal, Sandra Beckius, Hanna Christensson, Mathilda Stahl Wahlbom, Frida Larsson m.fl. har beviljats upp till 20000kr för studiebesök till Rehabiliteringscentret Mösseberg för ca 11 sjuksköterskor. Med syftet att ingående förstå och lära sig hur detta center kommer att fungera i relation till Onkologmottagningen och Behandlingsavdelningen, Danderyd. För att på så sätt kunna ge patienter och anhöriga bättre information om vad Mösseberg kan erbjuda dem.

-Sjuksköterskan Agnes Leal Moran har beviljats upp till 12000kr för att anordna ett seminarium under ledning av coach för att stärka gruppen om fem kontaktsjuksköterskor och två undersköterskor i sin delvis nya arbetsroll. Radiumhemmet, Bröst- och Sarkos-mottagningen.

-Sjuksköterskan Annika Olsson, Onkologiska kliniken, avdelning 22 SöS, beviljades upp till 60000kr varav 10000kr för att engagera en designrådgivare för att förnya och fräscha upp avdelningens lilla väntrum och på så sätt skapa ett unikt väl fungerande väntrum som får patienter och anhöriga att känna sig sedda, väl omhändertagna, lugna och trygga.

2014

Charlotte Forsberg beviljas upp till 30000kr för inredning till den nya öppenvårdsenheten ”Onkologiska bedömningsenheten” med tre fåtöljer.

Varför? För att de patienter som inte behöver en säng omgående kan få en vilsam och bekväm miljö att vistas i.

– Ann Zetterdahl beviljas upp till 7500kr till ett tavelprojekt för enkelsalar, förnya trygghetslampor, växter samt förbättrade möbler på Sinnenas balkong.

Varför? Ulrikas fond har sett att Sinnenas balkong gör en positiv skillnad för många och ger därför fortsatt stöd för att bevara och utveckla balkongen.

– Maylen Ström, Tove Törnros, Carin Diamant och Pia Michels beviljas upp till 8600kr för utveckling av rehabprogram, yogamattor, gångstavar, terapeutiska kort, litteratur och inredning av barnhörna på Onkologiska mottagningen Danderyd.

Varför? Att underlätta rehabilitering med enkla redskap liksom att göra det lite trevligare för medföljande barn med föräldrar som genomgår behandling känns meningsfullt för Ulrikas fond.

2013

Mai Näsström beviljas upp till 10000kr för kompletterande översättning av patientinformation vid cytostatikabehandling till språken arabiska, spanska och turkiska. Tidigare har Ulrikas fond beviljat 30000kr för detta ändamål.

Varför? Många patienter talar och förstår den medicinska svenskan dåligt. Att få en broschyr på det egna språket om den behandling man skall genomgå ökar patientens kunskap och förståelse om biverkningar etc. och ger därmed ökad beredskap och trygghet. Det är viktigt att översättningarna slutförs med hög kvalitet.

– Mai Näsström beviljas även, upp till 10000kr för översättning av patientinformation vid cytostatikabehandling till den persiska dialekten parsi/farsi.

Varför? Många i Sverige talar persiska i någon form och därför har Ulrikas fond beslutat att utöka översättningarna av patientinformation vid cytostatikabehandling även med detta språk.

– Ann Zetterdahl, leg. sjuksköterskavid Radiumhemmet avd P51, beviljas upp till 5500kr för vinterunderhåll av ”Sinnenas balkong” och för inköp av mindre tillbehör som skapar en  trevlig kaffemiljö för patienter och deras anhöriga.

Varför? Ulrikas fond har sett att Sinnenas balkong gör en positiv skillnad för många och ger därför fortsatt stöd för att bevara och utveckla balkongen.

Lotta Forsberg och Camilla Hultberg, chef ssk vid Radiumhemmet avd P51 resp. P54 samt områdeschef Lena Sharp och Vårdforskare Mia Bergenmar, beviljas upp till 11100kr för förberedelser inför projektet Bedside Rapport.

Varför? Projektet syftar till att förbättra kommunikationen med patienter och anhöriga för att på så sätt öka patientsäkerhet och patientinflytande samt för att skapa en bättre arbetsmiljö inom cancervården. Pengarna från Ulrikas fond ska användas för att fånga upp redan vunna erfarenheter från ett liknande projekt. Man anordnar därför en studieresa till och diskussioner med personal vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala, där Bedside modellen redan börjat införas. Pengarna ska också användas för att ta fram bra och läsvänliga informationsbroschyrer för patienter och andra.

Ann Zetterdahl, leg. sjuksköterskavid Radiumhemmet avd P51, beviljas upp till5000kr för förnyelse och fortsatt underhåll av ”Sinnenas balkong” inför våren och sommaren 2013.

Varför? Fortsatt stor positiv respons från många som besökt Sinnenas Balkong. Projektet skall underhållas med nya växter, belysning och andra ljuspunkter i tillvaron. Bekvämare stolar skall anskaffas. På så sätt förnyas och förbättras projektet hela tiden. Välkomna att titta ut säger personalen på P51 till alla!

Ylva Landin, utbildnings- och utvecklingsansvarig sjuksköterska vid Strålbehandlingen, Karolinska Solna, beviljas upp till 3000kr för att delta i ”Onkologidagarna 2013”.

Varför? Ylva arbetar mycket för att förbättra omhändertagandet av närstående till de som fått ett cancerbesked, speciellt närstående barn i alla åldrar. Genom sin funktion som utbildnings- och utvecklingsansvarig sjuksköterska har Ylva stora möjligheter att påverka hur hela avdelningen arbetar och tänker om dessa frågor. En lika svår som viktig fråga är hur närstående barn ska erbjudas att ta del av vården. En viktig och praktisk fråga är också hur detta deltagande ska journalföras. Ett av blocken på Onkologidagarna är ”Att vara anhörig till en cancersjuk familjemedlem”. Genom att delta där hoppas Ylva få såväl inspiration, idéer och ny akunskaper att ta hem till avdelningen.

Erika Hansson, sjuksköterska Onkologimottagningen, Danderyds sjukhus, beviljas upp till 10000kr för studiebesök för ca 10 sjuksköterskor på rehabklinikerna Mösseberg i Falköping och Vidarkliniken i Järna.

Varför? För att sjuksköterskorna ska få ingående kunskap om klinikerna och därigenom kunna ge bra information till sina patienter om hur klinikerna fungerar och hjälp att bedöma vilken nytta en patient kan ha av en vistelse där. Förhoppningsvis ska också dessa besök ge nya idéer för hur samarbetet med klinikerna ska ge största möjliga nytta för patienterna.

2012

-Mai Näsström, chefssjuksköterska vid Onkologmottagningen Danderyd, beviljas upp till 1800kr för årsprenumeration på tidsskrifter för behandlingsavdelningen.

Varför? För att öka trivseln för de som behandlas och få tiden att gå fortare under behandlingen.

– Ann Zetterdahl, leg. sjuksköterskavid Radiumhemmet avd P51, beviljas upp till 7000kr. Bidrag har utgått vid flera tillfällen dels för fortsatt underhåll och förbättring av Sinnenas Balkong, dels för förbättring av den inre miljön på avd P51, dels utveckling av det s.k. ”fågelprojekt” knutet till Sinnenas Balkong samt en föreläsningsserie om miljöns betydelse för välbefinnande och tillfrisknande.

Varför? Stor positiv respons från många som besökt Sinnenas Balkong. Projektet fortsätter att utvecklas med att lyfta upp inomhusmiljön på olika sätt men också genom att öka kunskap och förståelse för att en god miljö kan bidra positivt till resultatet av vården.

– Camilla Hultberg, chefssjuksköterska och Malin Backman, onkologisjuksköterska, båda vid Radiumhemmet avd P54, beviljas upp till 62500kr för att skapa ett motionsrum (gym) för patienter inom onkologisk slutenvård.

Varför? Syftet är att kunna erbjuda inneliggande patienter daglig motion under kunnig ledning som komplement till övrig onkologisk behandling. Senare tids forskning har visat att fysisk aktivitet är mycket betydelsefull ur både fysiologiskt och psykologiskt perspektiv när en patient behandlas för cancer.

– Ann Zetterdahl, leg. sjuksköterskavid Radiumhemmet avd P51, beviljas upp till 5000kr. Bidrag har utgått vid flera tillfällen dels för fortsatt underhåll och förbättring av Sinnenas Balkong, dels för förbättring av den inre miljön på avd P51, dels utveckling av det s.k. ”fågelprojekt” knutet till Sinnenas Balkong samt en föreläsningsserie om miljöns betydelse för välbefinnande och tillfrisknande.

Varför? Stor positiv respons från många som besökt Sinnenas Balkong. Projektet fortsätter att utvecklas med att lyfta upp inomhusmiljön på olika sätt men också genom att öka kunskap och förståelse för att en god miljö kan bidra positivt till resultatet av vården.

2011

– Emma Norén, onkologisjuksköterska vid avd P 51 Radiumhemmet, beviljas upp till 5835kr för att delta i kurs i samtalsmetodik  anordnad av St Lukas stiftelsen.

Varför? Under hösten 2011 startas projektet Sluta Röka vid avd P51. Emma Norén leder projektet. Projektet är till för att få så många som möjligt av de patienter som skall påbörja eller genomgår strålbehandling att sluta röka eftersom detta klart förbättrar chansen för goda behandlingsresultat och minskar svåra biverkningar. Projektet bygger på att personalen skall kunna övertyga patienter om ett snabbt och långvarigt rökstopp. Emma Norén vill med denna kurs förbättra sin förmåga att ge extra hjälp till de patienter som har svårt att motivera sig själva eller tvekar på sin egen styrka att genomföra rökstoppet. Med de kunskaper som kursen ger hoppas hon också kunna ge råd till andra om hur man kan hitta nya infallsvinklar för att motivera och vägleda. Information om upplägg och resultat kommer att aktivt spridas inom Radiumhemmet.

– Ing-Marie Moegelin, utbildnings- och utvecklingsansvarig sjuksköterska vid Radioterapiavdelningen Södersjukhuset tillsammans med Kristina Finnilä samt Ola Dahlöf, beviljas upp till 42000kr för inköp av två stationära patientdatorer (iMac) inkl lås, kablage och modemförstärkare.

Varför? För att skapa tillgång till internet så att patienterna på ett enkelt sätt ska kunna använda väntetider till något bra (hitta information, maila, kolla tidtabeller, göra bankärenden etc.). Men också för att avdelningen på ett enkelt sätt ska kunna samla in synpunkter på vård och miljö från patienterna. Ca 130 patienter behandlas varje dag. De flesta är aktiva, sköter familj och arbetar under sin behandlingsperiod. Avdelningen har drop-in varför det ibland uppstår långa väntetider. En närmare specifikation av kostnader och underhållsorganisation görs i ett tidigt skede.

– Stina Wirén / Heidi Bengtsson, sjuksköterska vid Onkologmottagningen Danderyd. Beviljas upp till 8400kr för att tillsammans med Mai Näsström, Maria Fahlberg, Ramona Lindblad, Inga Sundström,Marie Sundberg, Elin Spångberg, Josefin Bratt, Stina Nordenheim genomföra studiebesök vid rehabiliterings klinikerna Vidarkliniken och Mösseberg, dvs. två av de kliniker dit patienter från Danderyd remitteras.

Varför? Bättre inblick i och kunskap om den delen av vårdkedjan gör att deltagarna kan ge bättre och mer detaljerad information till patienterna om hur klinikerna fungerar. Deltagarna kan också bättre bedöma när patienter har nytta av denna rehabilitering. Ger möjlighet att se hur samarbetet med rehabiliteringsklinikerna kan utvecklas och att hämta hem nya idéer som kan användas på Onkologen. Erfarenheterna från besöken kommer att delges hela Onkologiska kliniken.

– Mai Näsström, chefssjuksköterska vid Onkologmottagningen, tillsammans med samtliga sjuksköterskor vid mottagningen, beviljas upp till 3000kr för prenumeration av tidskrifter avsedda för patienterna på behandlingsavdelningen.

Varför? Av patientenkäter har det flera gånger kommit fram att patienterna känner sig sysslolösa under behandlingen. Idag finns prenumeration på någon tidning men fler och mer varierade tidningar/tidskrifter skulle uppskattas.

– Mai Näsström beviljas även, tillsammans med samtliga sjuksköterskor, upp till 30000kr för översättning av informationsbroschyrer för patienter rörande cytostatikabehandling. Översättningen skall avse de vanligaste förekommande fem språken.

Varför? Många patienter talar och förstår den medicinska svenskan dåligt. Att få en broschyr på det egna språket om den behandling man skall genomgå ökar patientens kunskap och förståelse om biverkningar etc. och ger därmed ökad beredskap och trygghet. Översättningarna skall spridas till alla enheter på onkologiska kliniken och göras tillgängliga på Internet.

– Ann Zetterdahl, sjuksköterska vid avd P51, Radiumhemmet beviljas upp till 10000kr för att vidareutveckla projektet ”Sinnenas balkong”. Avser dels underhåll av balkongen med blommor etc., dels ett nytt inomhusprojekt inkl föreläsningar.

Varför? Stor positiv respons från många som besökt ”Sinnenas balkong”. Projektet vidareutvecklas nu med att lyfta upp också inomhusmiljön på olika sätt men också genom att öka kunskap och förståelse om att en god miljö för patienter kan bidra positivt till resultatet av vården.

– Kristin Törnkvist, undersköterska vid Avd 21 Södersjukhuset beviljas upp till 3350kr för grundkurs i taktil massage.

Varför? Att patienter genom sådan massage skall kunna slappna av, minska sin stress och må bättre. Massage kan lindra oro/ångest och smärta vilket uppskattas även om det hjälper bara för en kort stund. Kunskaper från kursen delas med intresserade kollegor.

– Elisabeth Ryd Ausén, chefssjuksköterska vid Medicinsk behandling avd 22 SÖS, beviljas upp till 25000kr för inköp av takhängda TV-apparater inklusive trådlösa hörlurar samt för viss arbetskostnad.

Varför? En cytostatikabehandling tar ofta många timmar och skapar oro och stress förutom att vara oändligt tråkig. Det starkaste önskemål som framkom i den ”Nöjd patient” enkät som gjorts är att patienterna ska kunna se på TV/DVD som förströelse under behandlingen. Tre behandlingsrum får nu sådan utrustning.

– Mia Bergenmar, utvecklingssjuksköterska vid Onkologiska  kliniken samt medarbetarna Kicki Finnilä, Thomas Hatschek, Henning Johansson och Lena Sharp, beviljas upp till 30000kr för delfinansiering av en jämförande studie av hudreaktioner i samband med strålbehandling.

Varför? Detta är en test om hudkräm innehållande ringblommeextrakt minskar risken för kraftiga hudreaktioner jämfört med sedvanlig hudkräm (Essex). Studien godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket och den görs på ca 400 kvinnor som strålbehandlats mot bröstcancer. Finns stort intresse för alternativa hudvårdsprodukter innehållande växtextrakt men få studier av effekter. Intresset för att finansiera sådan studier från traditionellt håll verkar lågt. Ulrikas fond går in för att toppa upp redan given finansiering (EONS Major Research Grant) och göra det möjligt att nu genomföra studien.

– Åsa Alm, Susanne Hill och Anders Bånghammar, onkologisjuksköterskor vid Strålbehandlings avd SÖS, beviljas upp till 9180kr som delfinansiering för deltagande i ”ESTRO 11th Biennal Conference” i London 2011-05-08- -12.

Vaför? Sökandena arbetar nära tillsammans för att införa och utveckla metoderna för bildframställning och verifikation som en del i en strategi för en strålbehandling som hela tiden anpassas efter förändringar i strålningsområdet. Höjer patientsäkerhet, minskar oönskade bieffekter.

– Martina Gustavsson, onkologisjuksköterska vid Medicinsk behandlings avd 22 SÖS, beviljas upp till 3600kr för deltagande i ”ECCO” i Stockholm 2011-09-23-27

– Liselott Sahlberg, specialistsjuksköterska vid Konsultverksamheten Onkologiska  kliniken, beviljas upp till 3600kr för deltagande i samma aktivitet. Liksom

– Marie-Louise Möllerberg, specialistsjuksköterska vid MBE (Cytostatikamottagningen), Skånes Universitetssjukhus i Lund, beviljas upp till 14450kr för deltagande i ”ECCO”.

Varför? Ulrikas fond gör det möjligt för några ytterligare sjuksköterskor från olika kliniker i landet att ta del av de nya kunskaper och erfarenheter som redovisas för hur man bättre ska lindra de biverkningar som fås vid cytostatika- eller strålbehandling. T.ex för bättre symtomlindring inom Sårmottagningen genom nya förbandsval, ny behandling av besvärande klåda etc. Varje deltagare kommer att sprida dessa kunskaper vidare vid t.ex. arbetsplatsträffar, olika utbildningstillfällen och via facktidskrifter. Ambitionen är vidare att utarbeta en ”Sårhandbok” och också att starta ett projekt för att möjliggöra för patienterna själva att bättre hantera de biverkningar man eventuellt får.

– Lillemor Johansson, undersköterska vid avd P54 Radiumhemmet, beviljas upp till 7500kr för deltagande i kursen ”Att arbeta nära döden”, Stockholm 2011-06-09—10.

Varför? Arbetar kurativt och palliativt med patienter i livets slutskede. Vill fördjupa kunskaperna om hur man bäst bemöter de sjuka och deras anhöriga. Hur män resp. kvinnor reagerar i kriser, krisreaktioner hos barn etc. Kunskaperna sprids via arbetsplatsträffar.

– Pia Gunnarsson och Tove Törnros, sjukgymnast resp. sjuksköterska vid Onkologiska mottagningen Danderyds sjukhus, beviljas upp till 24500kr för finansiering av bådas instruktörsutbildning i Medicinsk yoga.

Varför? För att kunna erbjuda Medicinsk yoga individuellt eller i grupp. Metoden ska testas inom ramen för befintligt rehabiliteringsprogram vid Danderyd för de som opererats för bröstcancer. Om utfallet blir positivt kan metoden komma att införas på också andra enheter inom kliniken. Tanken är att kunna ge patienterna träning i ett verktyg de själva kan använda och som syns ha positiva effekter på stress och oro.

– Ann Zetterdahl, sjuksköterska vid avd P51, Radiumhemmet, beviljas upp till 10000kr till fortsatt förnyelse av ”Sinnenas balkong” och andra förbättringar av vårdmiljön med varierande växter, färger, dofter.

Varför? För att göra vårdmiljön på Radiumhemmet finare. Glädja patienter och anhöriga, skapa rum och möjlighet för njutbar paus men också för möten, avkopplande samtal och diskussioner. Att ge hopp. Här ska besökaren bli fångad av det vackra, förvånad nästan paff och road!